Lega Planine

Kraj Planina leži 455 metrov nad morjem, ob magistralni cesti Logatec – Postojna. Razpotegnjena je na obmocju približno treh kilometrov. Od Postojne jo loči 10 km planinskih serpentin, imenovanih tudi Kačje ride, le-te se iz Planine vzpenjajo skozi Postonjska vrata do Postojne. Iz Ljubljanske smeri pa proti Planini vodi cesta iz Logatca, ki je oddaljen okrog 12 km. Planina leži na JZ robu Planinskega polja, pod hribom imenovanim Grmada. Ima 230 hiš in okoli osemsto prebivalcev. Kraj je razdeljen na dva dela: Gornjo Planino, njen poseben del je Grič in Dolnjo Planino vse do pokopališča. Ima tudi zaselke: Kačja vas, Malni in Hasberg z ruševinami gradu. Z logaške strani pa samostojen zaselek Liplje z osmimi hišami. Naselje ima dve cerkvi: baročno cerkev sv. Marjete zaščitnice kraja iz leta 1771 in cerkev sv. Roka iz leta 1763. Nad Planino na Planinski gori pa je božjepotna Marijina cerkev, ki je tudi zelo obiskana.

Sklep o oddajanju prostorov

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Planina, dne 13. 1. 2015, je bil sprejet

SKLEP
o oddajanju prostorov Kulturnega doma Miroslava Vilharja Planina

–    Oddajata se dvorana in spodnji prostor.
–    Najemnina znaša 50 evrov za dvorano in 20 evrov za spodnji prostor.
–    Najemnina zajema: rabo prostora, rabo sanitarij, ogrevanje, elektriko, vodo in rabo ostalega materiala po potrebi (CD predvajalnik, dodatne brisačke, vrečke za smeti, čistila…)
–    Račun uporabniku izda Krajevna skupnost v roku 5 dni v e-obliki, če je prejemnik računa pravna oseba, oziroma v papirni obliki, če je prejemnik fizična oseba.
–    Najemnine so opravičena krajevna društva, šola oziroma dogodki v dobrobit kraja Planina kot na primer pustovanje, šolska prireditev, vaje in sestanki društev, proslave…
–    Najemnine niso opravičene privatne rojstnodnevne zabave, predavanja podjetij, dogodki z vstopnino ali druge profitne dejavnosti.
–    Vsak uporabnik poskrbi, da za seboj pusti prostor, v takšnem stanju, kakršnega je prejel (glej Hišni red kulturnega doma na www.planina.si).
–    Kontaktni osebi: Maja Batagelj (040-559-253) in Franci Petkovšek (041-717-008)

Planina, 2015

Hišni red kulturnega doma v Planini

HIŠNI RED KULTURNEGA DOMA MIROSLAVA VILHARJA, PLANINA

1.    Upravitelj Kulturnega doma Miroslava Vilharja v Planini (v nadaljevanju KD) je Svet krajevne skupnosti Planina (v nadaljevanju KS), katerega zastopa predsednik KS.
2.    Prostori KD so namenjeni kulturnim in drugim javnim prireditvam, sestankom, vajam in drugim srečanjem po dogovoru z njegovim upraviteljem.
3.    Vstop v prostore KD je dovoljen upravitelju, evidentiranim uporabnikom prostorov, najemnikom, ki predhodno pridobijo dovoljenje pri upravitelju, ter vsem ostalim obiskovalcem v času prireditve.
4.    S ključi KD razpolaga KS – 1 ključ, in predstavniki sekcij Kulturno umetniškega društva Planina (v nadaljevanju KUD) – 3 ključi. V primeru ponaredkov ali izgube ključev, povzročitelj krije stroške zamenjave vseh ključavnic.
5.    Redne aktivnosti KUD in ostalih interesnih skupin v KD potekajo v skladu z dogovorom z upraviteljem in v skladu z urnikom, potrjenim s strani KS. V primeru dodatnih aktivnosti je potrebno predhodno obvestiti upravitelja.
6.    Vsak uporabnik je svojo prisotnost v KD obvezno dolžan evidentirati z vpisom v enega izmed zvezkov Evidenca uporabe Kulturnega doma v Planini, ki se nahajata v zgornjih in spodnjih garderobnih prostorih. Vpiše se ime uporabnika oz. skupine, namen, datum, ura in podpis.
7.    V vseh prostorih KD je potrebno vzdrževati red in čistočo. Po vsaki prireditvi ali vaji je uporabnik dolžan za seboj zapustiti urejen prostor.
8.    V vseh prostorih KD je strogo prepovedano kaditi, popivati, razgrajati ali uničevati lastnino. Prepovedano je premikanje fiksnega inventarja brez predhodnega dovoljenja upravitelja.
9.    V kolikor se ugotovi poškodovanje prostora ali inventarja, odtujitev predmetov iz prostorov ali druge nepravilnosti, se o tem nemudoma oz. v najkrajšem možnem času obvesti upravitelja.
10.    Vsi uporabniki prostorov so v primeru požara ali druge nesreče dolžni ravnati v skladu s požarnim redom in drugimi ukrepi za zaščito obiskovalcev in objekta ter upoštevati vsa navodila.
11.    Ukrepi ob kršitvah hišnega reda so opomin, v primeru ponavljanja kršitev pa tudi prepoved uporabe prostorov oz. odstranitev kršitelja iz objekta in povrnitev vseh morebitnih stroškov nastale škode iz razloga kršitve hišnega reda.

Planina, marec 2012

Dogodki vokalne skupine

1. Vokalna skupina UNICA je tudi tokrat v decembru, kot že vrsto let zapored, pripravila praznični koncert, s katerim ljubitelje glasbe iz Planine in okolice popelje v čas novoletnih premislekov, obljub in sklepov. Tokrat so pevke koncert priredile v cerkvici svetega Roka v središču Planine, ki je do zadnjega kotička zapolnjena nudila prijetno akustično in s toplimi mislimi navdano doživetje. Ob recitacijah poezij Toneta Pavčka, Ivana Minattija in Vande Lavrič v interpretaciji pevk in s povezovalno besedo Tanje Žigon, je v začetnem delu koncerta farane s pesmijo pozdravil duhovnik Franc Maček. V nadaljevanju je z venčkom adventnih in božičnih pesmi poslušalce razveselil otroški pevskega zbora župnije Planina pod vodstvom Livije Dobaj in Lucije Matijašić. Drugi del koncerta so izvedle pevke ženske vokalne skupine Unica, ki so ubrano zvenele od klasičnih renesančnih in baročnih del preko tradicionalnih tujih skladb in umirjenih balad, odmeval je gospel in božični carol ter naposled priprava na nov začetek in na nove želje. Koncert se je zaključil s skupno pesmijo in z voščilom dolgoletne vodje vokalne skupine Unica, Florjane Ulaga: Vse najlepše želje nosimo v srcu, za izpolnitev največjih želja pa potrebujemo pogum. Naj vam tega v letu 2017 nikoli ne zmanjka.

Pismo razočaranega obiskovalca Planine

KS Planina je prejela pismo razočaranega obiskovalca.

Pozdravljeni krajani planine, imate  prelepo okolico in seveda prelepo  vas, bil sem na obisku pri vas v Planini v soboto, seveda sem biu zelo razočaran, kamor sem se obriu je smrdelo po dreku,  in po  gnojnici, kako se lahko grete neki turizem če  imate  tako  svinjarijo v okolici, ste kdaj pomislili zakaj nimate  večjih obiskov? povem vam odgovor ki sledi,  povsod smrdi po gnojnici in dreku, mislite da bo italjan ali nemec, ali kdo drug od turistov  to vohal? Zmotili ste se, noben nebo to vohal, ker  mislim da je drugje  še lepše kot v planini in usaj ne smrdi  tako kot pri vas.Pri  vodi imate folijo od bal,  cele kupe drege ob vodi, onesnazeno okolico, kako  se lahko grete neki turizem? Ni čudno da se ne ulovi nobena riba, raje gremo drugam kjer nebo taka onesnazenost, najprej  uredite okolico potem se piojdite turizem,  povsod ppo cewli planini smrdi po gnojnici oz. kurjem dreku, tako smrdi da nas je bolela glava, ne morte imeti turizma če ni urejeno. želim vam lep dan mene v planini ne vidite več

lp Tadej

Z mnenjem razočaranega obiskovalca se glede gnojenja s kurjakom strinja večina prebivalcev Planine.

KS Planina

Problematika ceste Planina – Unec

V članku sta v celoti objavljena vprašanje KS Planina in odgovor Občine Postojna v zvezi z rekonstrukcijo oz. obnovo občinske ceste Planina – Unec.

Vprašanje KS Planina, naslovljeno na župana Občine Postojna

KS Planina
Planina 111
6232 Planina

Občina Postojna
Ljubljanska 4
6230 Postojna
za župana g. Jerneja Verbiča

Zadeva: Rekonstrukcija občinske ceste Planina-Unec

Spoštovani g. župan,

na vas se obračamo v zvezi z rekonstrukcijo oz. temeljito obnovo občinske ceste Planina-Unec. Cesta je že dolgo časa v katastrofalnem stanju. Predstavniki KS Planina smo se na občino  že večkrat obrnili s tem problemom, vendar se zadeva ne premakne nikamor. Že bivši podžupan in kasnejši minister,  g. Zvonko Černač je obljubil in zagotovil, da bo ta cesta prenesena iz občinske v državno pristojnost, vendar se to žal ni zgodilo. Tako ta problematična cesta ostaja občinska skrb. V zadnjem času je bila le zakrpana večja luknja na mostu, kar pa je bilo vse, kar je bilo na tej cesti v zadnjih časih storjenega. V preteklosti je bilo kar nekaj obljub, da se bodo zadeve uredile. Seveda od obljub ni bilo nič.

Te ceste ne uporabljamo samo prebivalci Planine, saj je povezovalna cesta za širše območje in povezava na avtocesto. V časih poletnih zastojev na avtocesti je ta cesta še dodatno obremenjena, ker služi za obvoz, ki se ga poslužujejo tudi večji tovornjaki, za katere je promet po tej cesti prepovedan. Cesta je polna lukenj in zelo nevarna. Občasno krpanje lukenj s hladnim asfaltom ne pripomore k izboljšanju situacije. Tudi varovalne ograje so v slabem stanju (poškodovane in ukrivljene zaradi nesreč). Zaradi tega vas prosimo, da se osebno zavzamete za temeljito rekonstrukcijo te ceste, saj bo po kaki hudi nesreči za to prepozno.

Ta dopis naslavljamo osebno na vas, ker so ostale službe, zadolžene za to področje, odpovedale. Upamo, da boste v najkrajšem možnem času ustrezno ukrepali, saj bomo v nasprotnem primeru o obupnem stanju te ceste prisiljeni obvestiti medije, saj ne želimo, da bi se zaradi naše pasivnosti zgodila kaka hujša nesreča. Ta dopis je napisan v imenu in na željo sveta KS Planina in vseh prebivalcev Planine.

Za razumevanje in čimprejšnjo rešitev tega problema se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav!                                                                    Predsednik sveta KS Planina
Planina, 12.04.2013                                                                  Marko Milavec

Odgovor Udovič Boštjana, direktorja občinske uprave v imenu Občine Postojna

Spoštovani!

Na vaš dopis odgovarjam kar jaz, ker sem z zadevo podrobno seznanjen. Občinske službe pa v konkretnem primeru niso odpovedale, temveč že dolgo aktivno delajo na rešitvi problema, ki ga navajate.

Že sami v dopisu ugotavljate, da si občina že nekaj časa prizadeva, da bi država prevzela upravljanje nad navedeno cesto. Naše aktivnosti v tej smeri so najvišjo točko dosegle v letu 2012, ko smo na Direkcijo za ceste in pristojno ministrstvo naslovili več dopisov za ureditev problematike. Po naši analizi je bilo namreč ugotovljeno, da bi odsek Unec – Planina po vseh znanih kriterijih moral spadati v pristojnost države. V drugi polovici leta smo nato prejeli odgovor, da država navedenega prevzema v upravljanje ne bo izvedla, ker naj za to ne bi obstajali utemeljeni razlogi. Tudi država se namreč otepa upravljanja s cestami, ki zaradi njihovega stanja pomenijo povečano finančno obremenitev.

Glede na negativne odgovore smo v drugi polovici leta na Občini Postojna pripravili finančno konstrukcijo in terminski plan sanacije dela ceste, ki leži na območju naše občine. Ta je bil predstavljen tudi na lanski seji posvetovalnega sveta krajevnih skupnosti, zato nas čudi, da z njim niste seznanjeni. Po optimistični varianti bi nas celoten projekt stal preko 1,5 milijona evrov, zato je bila predvidena fazna sanacija, in sicer v letih 2014-2017. Ob tem je potrebno poudariti, da bi se lahko skupni stroški ob dodatnih zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zvezi z mostom čez Unico, ki je spomeniško zaščiten, še precej povzpeli. Na posvetovalnem svetu smo se tudi zavezali, da si bomo ne glede na načrte še naprej prizadevali doseči prevzem ceste v upravljanje države.

Ob obisku Vlade RS v naši regiji v januarju letos, smo ob sestanku z ministrom Černačem in direktorjem DRSC g. Fickom navedeni problem ponovno izpostavili. G. Ficko nam je obljubil ponovno preučitev argumentov za njihov zavrnilni odgovor. V februarju letos nam je g. Ficko ob ponovnem sestanku zagotovil, da bo do prevzema ceste v državno upravljanje vendarle prišlo, in sicer do junija letos. V tem primeru lahko pričakujemo nekoliko hitrejšo sanacijo od pričakovane, saj celoten strošek za državo le ne predstavlja tako velike težave kot za občino. Ker pa se je v vmesnem času zamenjala vlada, še vedno dopuščamo tudi možnost, da bi na državni ravni prišlo do spremembe odločitve. V tem primeru bomo nedvomno nadaljevali z uresničevanjem pripravljenega terminskega plana in bi do konca letošnjega leta že pripravili potrebno dokumentacijo za sanacijo prvega dela ceste (predvidoma od vasi Planina do mosta čez Unico).

Lep pozdrav,
Boštjan Udovič
Direktor občinske uprave